english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

 „Зголеми ги своите вредности – едуцирај се“

Во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2013 година Организација на жените на општина Свети Николе го реализираше проектот „Зголеми ги своите вредности – едуцирај се“ кој финансиски беше поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот е во согласност со владините програми за зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење преку спроведување на активни политики за вработување со кои се делува врз знаењето и квалификациите на понудата на работна сила.

 

Еден од главните проблеми кој што се третираше со проектот беше невработеноста и намалените можности за вработување во општина Свети Николе пред се поради немањето на слободни работни места во постоечките капацитети, неповолна структура на понудата на работната сила (демографски и стручно), недостаток од одредени профили и подемот на сивата економија. Проблемите со кои се соочуваат невработените лица, независно од старосната, половата и етничката структура, бара итно превземање на мерки и активности за поддршка на оваа ранлива група, зајакнување на нивните капацитети и олеснување на пристапот до работни места. Заради тоа проектот има за цел да придонесе кон намалување на стапката на невработеност во Општина Свети Николе, односно кон зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица од општина Свети Николе, заради зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот согласно побарувачката за работна сила.

 

Во рамките на проектот беа реализирани блоk на работилници и обуки за изработка на кратка биографија, мотивационо писмо, интервју за работа, комјутерска обука за интернет пребарување за можности за вработување и аплицирање и изработка на бизнис план.

 
     
 

Со проектот беа обучени 48 млади невработени лица од градот Свети Николе, руралните средини и општина Лозово. Учесниците на обуките добија соодветен едукативен материјал, а по завршување на сите проектни активности и сертификати за учество.

Сите активности беа медиумски покриени од страна на локалните медиуми.

 
     
 
     

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2013 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster