english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт
 

Креирање на услови на поправедно општество – 3“

Во рамки на проектот „Креирање на услови на поправедно општество – 3“ Организацијата на жените на општина Свети Николе во периодот Јуни - Декември 2010 година ги реализира следните проектни активности:

Одржани 5 работилници со групата за самопомош Во периодот Јуни-Декември 2010 година Организацијата на жените на општина Свети Николе реализираше 5 работилници со групата за самопомош (група на жени заболени и лекувани од малигни болести). Три работилници се одржаа во Свети Николе , а две заеднички организирани со здужението ,,Борка,, од Скопје, од кои една работилница се одржа во Скопје и другата во Велес .Работилниците беа водени од докторка и психолог, а теми за работа на овие средби беа: начини на лекување , одредување на начини на исхрана и животен стил , совети за здрав живот, запознавање со фактори кои влијаат на болеста и растоварување на тежините и други теми од интерес на групата за самопомош .

Одржани 2 дводневни семинари за млади девојки од руралните средини : Организацијата на жените на општина Свети Николе на 9-10 Септември и 6-7 Ноември во хотел Овче Поле-Свети Николе одржа два семинари наменети за млади девојки од руралните средини од општин асвети Николе .На овие семинари присуствуваа 20 млади девојки од селата : Мустафино, Ерџелија, Пеширово, Амзибегово и Лозово. Теми на дватта семинара беа: родови односи и женски права како дел од човековите права, насилство врз жените , жените и политиката, репродуктивни сексуални права, говор и дебата и комуникациски вештини.

 
     
 

Одржани 4 тркалезни маси во 4 градови во РМ Во текот на 16 меѓународни дена за борба против семејното насилство , од 26 Ноември до 10 Декември, се одржаа 4 тркалезни маси во 4 градови во РМ (на 30 Ноември во Крива Паланка , на 1 Декември во Струмица, на 4ти Декември во Гевгелија и на 6 Декември во Виница). Учесници на овие активности беа преставници од локалните институции кои го третираат проблемот семејно насилство : (Центри за Социјална Работа, Полициските Станици , Судство, Обвинителство, Здравство и Образование ). Теми на тркалезните маси беа ; семејно насилство и негова сензибилизација , координација меѓу релевантните институции , односот граѓански сектор-владини институции, искуствата на институциите во однос на изрекувањето на привремени мерки како мерки на заштита од семејно насилство, кодекс на однесување и постапување на граѓанскиот сектор и институциите и донесените протоколи за институциите и невладиниот сектор. На овие средби беа поделени виолетови машнички – симбол на борбата против семејното насилство , а изработени од волонтерки од Организацијата на жените на општина Свети Николе.

 
     
 

Одржани 4 презентации на резултатите од анкетното истражување во 4 градови (Свети Николе, Кочани, Струмица и Куманово) . Организацијата на жените на општина Свети Николе одржа 4 презентации на резултатите од анкетното истражување. Презентациите се одржаа во 4 општини : на 12.10 2010 во Кочани, на 14.10. 2010 во Свети Николе, на 15.10.2010 во Струмица и на 26.11. 2010 во Куманово и на нив активно учествуваа преставници од сите институции кои го третираат проблемот на семејно насилство од 9тте анкетирани општини.

 

Реализирани 9 тематски работилници од областа на здравството и семејното насилство , во 9 општини опфатени со анкетното истражување за потребите и проблемите на жените од руралните средини .Едукативни работилници од областа на здравство се одржаа во 5 рурални средини и тоа: во Истибања (општина Виница) на 22.11.2010 година , на 13.11.2010 година се одржаа едукативни работилници во Дабиље (општина Струмица) и Раклиш (општина Радовиш), додека на 16.12.2010година во Пеширево (општина Свети Николе) и на 17.12.2010година во Дорфулија (општина Лозово). Теми на овие работилници беа: Остеопороза , малигни заболувања и начини на лекување и др. Додека пак едукативни работилници на тема семејно насилство и негово препознавање се одржаа во 4 рурални средини и тоа: на 13.11.2010 година се одржаа работилници во Стрмош (општина Пробиштип) и Тркање (општина Кочани) , а на 4.12.2010 во Бајловце ( општина Куманово) и во Ваксинце (општина Липково) .

 
     
 
     
 

Канцеларија за бесплатна правна и психосоцијална помош на жртви на семејно насилство Во периодот Јуни-Декември 2010 година Организацијата на жените на општина Свети Николе продолжи со давање на бесплатна правна и психосоцијална помош на жени жртви на семејно насилство. Во канцеларијата , жртвите добиваат бесплатни правни и психосоцијални совети од стручен тим ангажиран во канцеларијата , се изготвуваат : тужби, жалби, молби, барања и други писмени поднесоци , се информираат за своите законски права од областа на семејното и кривичното право и се упатуваат жртвите во соодветните институции со кои канцеларијата остварува континуирана соработка .

Организација на жените на општина Свети Николе

 
 

прва страна | профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2010 Организација на жените - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster Александар Богатинов